Polityka Prywatności Ośrodka Psychoterapii poMOCNI

I. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki Prywatności

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych zbieranych od naszych Pacjentów. W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższej ustawy i przepisów wydanych na jej podstawie:

 • ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych).

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Psychoterapii poMOCNI z siedzibą przy ul Waryńskiego 2 lokal 1U.

Polityka prywatności określa m.in.:

 • zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych
 • możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych,
 • sposoby wykorzystania tych danych.

II. Sposoby zbierania danych o użytkowniku

 1. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu.
 3. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. O powyższe informacje może zwrócić się na adres poczty elektronicznej: kontakt@pomocnypsycholog.pl  albo listownie na adres siedziby Ośrodka Psychoterapii poMOCNI.
 4. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.
 5. Korzystanie z wizyty online oznacza, że oświadczasz, iż zezwalasz na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przeze Ośrodek Psychoterapii Pomocni Ewa Dąbrowska-Jackowska, oraz przez serwisy Pay Pal i PayU oraz banki obsługujące przelewy w celach związanych z wykonaniem usługi i dokonaniem płatności. Oświadczasz również, że wiesz, iż w każdym momencie Twoje dane mogą zostać usunięte lub zmienione na Twoje życzenie(zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych).

III. Zakres danych gromadzonych o pacjencie

 1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez pacjenta zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
 • Potwierdzenie tożsamości
 • Przeprowadzania procesu terapeutycznego
 • Wystawiania zaświadczeń, opinii.
 1. Jako administrator danych osobowych możemy na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika. Ponadto dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
 1. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

IV. W obszarze zabezpieczania danych w systemie informatycznym placówka podejmuje następujące działania:

• kontrola dostępu do sprzętu,

• kontrola użytkowników,

• kontrola dostępu do danych osobowych,

• kontrola przesyłu danych osobowych,

• kontrola wprowadzania danych osobowych,

• odzyskiwanie danych osobowych

• regularna aktualizacja oprogramowania,

• przeszkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa IT,

• odpowiednie umowy z dostawcami oprogramowania,

• odpowiednie umowy z pracownikami,

• okresowe sprawdzanie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej, serwerów, uprawnień

użytkowników,

• prowadzenie listy sprzętu i listy pracowników mających dostęp do danych osobowych.

V. Zabezpieczanie danych papierowych znajdujących się w placówce:

Dane te podlegają następującym zabezpieczeniom:

 • Przeszkolenie pracowników w obrębie ochrony danych osobowych,
 • Przechowywanie dokumentacji w zamkniętej szafie, w dodatkowo zamykanym pomieszczeniu na klucz, do pomieszczenia mają dostęp tylko pracownicy placówki.

VI. Środki ochrony danych osobowych

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez Ośrodek Psychoterapii poMOCNI z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych pacjentów przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy Ośrodka Psychoterapii poMOCNI), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.

VII. Zmiany Polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo pacjenta do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.