ZASADY PRACY OŚRODKA PSYCHOTERAPII poMOCNI

2. Regulamin umawiania / odwoływania i płatności za wizyty u lekarza psychiatry:

1. Umawianie: Wizyta lekarza psychiatry zostaje potwierdzona pod warunkiem uregulowania za nią należności przelewem na
rachunek bankowy: 71 1050 1025 1000 0097 2755 7093 Bank ING. Płatność powinna być zaksięgowana na naszym rachunku do
godz 8:00 dnia poprzedzającego wizytę. W razie braku odnotowania płatności wizyta zostaje automatycznie anulowana.
2. Odwoływanie: Możliwość odwołania wizyty istnieje najpóźniej na 24h przed planowanym terminem, a zapłacona wcześniej
kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego został zlecony przelew. W przypadku braku odwołania lub odwołania na
mniej niż 24h opłaca nie zostaje zwrócona. Odwołania można dokonać pod numerem telefonu recepcji +48 515 188 411 lub w przypadku
braku możliwości połączenia mailowo: kontakt@pomocnypsycholog.pl
Jeśli nie uda się połączyć z ośrodkiem należy wysłać maila, sama próba dzwonienia nie odwołuje wizyty.

2. Potwierdzanie wizyt:

1. Pierwszorazowe wizyty potwierdzane są smsem w poprzedzający je dzień roboczy przez recepcję Ośrodka Psychoterapii poMOCNI.
2. Przy umawianiu na pierwszą wizytę dzień przed wizytą wysyłamy smsa z prośbą o potwierdzenie terminu wizyty, do godziny 15.00 dnia poprzedzającego wizytę
oczekujemy na informację zwrotną. W przypadku braku odpowiedzi wizyta jest ANULOWANA.

3. Odwoływanie wizyt i płatności:

1. Wizyty odwołane 24 godziny przed terminem wizyty są bezpłatne(podczas 12 miesięcy od momentu podjęcia terapii, istnieje możliwość odwołania
2 krotnie, bezpłatnie sesji, kolejne odwołania nie zwalniają z płatności, nawet jeśli są odwołane z zachowaniem 24 godzinnego okresu).
2. Wizyty odwołane tego samego dnia, nie zwalniają z płatności (uregulowanie płatności na kolejnej wizycie).
3. Wizyty potwierdzone, na których nie zjawił się pacjent są pełnopłatne na następnej wizycie.
4. W przypadku spóźnienia się na wizytę nie jest ona przedłużana i kończy się o czasie – pacjent traci czas wizyty o czas spóźnienia.
5. Niezgłoszenie się na 2 kolejne wyznaczone terminy spotkań jest rozumiane jako rozwiązanie kontraktu i zwolnieniem terminu.
6. Wizyty opłacane przelewem, muszą być zaksięgowane na koncie Ośrodka najpóźniej do dnia poprzedzającego wizytę.

4. Kontakt z recepcją/psychoterapeutą:

1. Osoby chcące umówić się na pierwszą wizytę mają kontakt z osobą obsługującą recepcję.
2. Rozmowa/konsultacja przez telefon z psychoterapeutą nie jest możliwa. Jeśli zachodzi potrzeba kontaktu pomiędzy sesjami psychoterapeuta kontaktuje się
telefonicznie już bez udziału recepcji z osobami pozostającymi z nim w relacji terapeutycznej.

ZASADY PROWADZENIA PSYCHOTERAPII w OŚRODKU PSYCHOTERAPII poMOCNI

Psychoterapia jest sytuacją dobrowolną i potrzebna jest współpraca wszystkich zainteresowanych osób. Nie wyklucza to osób, które nie są całkowicie przekonane i
mają wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii. Trzeba jednak pamiętać, że pozytywne zmiany w osobie/rodzinie/związku są możliwe wtedy, gdy istnieje
zaangażowanie w pracę nad zmianą. Psychoterapia nie może nikogo zmienić wbrew jego woli. Psychoterapia nie polega na dawaniu rad, ani podejmowaniu decyzji
za pacjenta. Jest formą leczenia polegającą na rozmowie.

Kontakt z psychoterapeutą rozpoczyna się spotkaniami konsultacyjno-diagnostycznymi umożliwiającymi zebranie wywiadu na temat pacjenta. Po spotkaniach pacjent i
psychoterapeuta wspólnie podejmują decyzję o rozpoczęciu terapii.

Cele terapii ustalane są każdorazowo indywidualnie w dialogu z pacjentem, ich osiągnięcie zależy w takim samym stopniu od zaangażowania pacjenta i psychoterapeuty.
Cel terapii w trakcie jej prowadzenia może ulec zmianie. Powinno to być omówione przez psychoterapeutę i pacjenta.

Jeśli zgłaszany problem w opinii psychoterapeuty wymaga odmiennego podejścia niż przez niego reprezentowane, może on polecić innego specjalistę pacjentowi.
Może to nastąpić przed terapią lub już w jej trakcie, gdy ujawnią się niesygnalizowane wcześniej problemy. Każdorazowo będzie to omawiane z pacjentem.

Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, z której zwolnić go może jedynie sąd lub uzasadnione podejrzenie, że pacjent zagraża swojemu życiu lub życiu i
zdrowiu innych osób.

Praca psychoterapeuty jest superwizowana. Oznacza to, że psychoterapeuta może chcieć skonsultować sposób prowadzenia psychoterapii i jej przebieg z
psychoterapeutą w stopniu superwizora lub w zespole superwizyjnym. W takim wypadku nie są ujawniane żadne dane pozwalające na identyfikację pacjenta.

Psychoterapeuta zobowiązuje się do rzetelnej pracy i stosowania skutecznych form terapii i metod pracy terapeutycznej. O swoich planach urlopowych a
także chorobie informuje możliwie jak najwcześniej.

Pacjent jako uczestnik psychoterapii ma prawo pytać o wszystko w każdym momencie terapii, jeśli pojawi się niejasność co do jej przebiegu czy stosowanych procedur,
wyrażać swoje zdanie czy opinie, także krytyczne na temat terapii, aktywnie angażować się w formułowanie celów oraz współpracę w ich osiąganiu, w razie przekonania o
nieskuteczności naszej pomocy, zakończyć terapię w każdym momencie i oczekiwać, że wskażemy inny ośrodek świadczący podobne usługi.

Zakończenie psychoterapii jest traktowane jak każdy inny temat w procesie psychoterapii to znaczy, że przeznacza mu się odpowiednio dużo czasu, jest ono omawiane i
zaplanowane w czasie.

W sytuacji podjęcia przez pacjenta uczestniczącego w psychoterapii decyzji o rozwodzie lub też wszczęcia innego postępowania sądowego (w sprawie opieki nad dziećmi, itp.),
terapeuci Ośrodka Psychoterapii poMOCNI nie podejmą się występowania w charakterze świadka, są bowiem zobowiązani tajemnicą zawodową, nie wystawiamy opinii w sprawie.

Psychoterapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, obraża lub łamie postanowienia kontraktu.

Psychoterapeuta może również odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc Klientowi – jest w
takiej sytuacji zobowiązany do poinformowania i zaproponowania mu innego terapeuty lub miejsca, gdzie może uzyskać pomoc.

Psychoterapeuta ma obowiązek odmówić pacjentowi sesji, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest on pod wpływem środków zmieniających świadomość.

Psychoterapeuta ma prawo skierować pacjenta do konsultacji psychiatrycznej.

Samookaleczenia zagrażające życiu i próby samobójcze będą oznaczały konieczność przerwania terapii i skierowania pacjenta do hospitalizacji.